Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku jest placówką publiczną.

Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników: psychologów, pedagogów, logopedów.

Ich głównym zadaniem jest świadczenie bezpłatnych, powszechnych usług dla ludności powiatu lęborskiego w zakresie m.in.:

  • profilaktyki niepowodzeń szkolnych,
  • diagnozy i terapii wszelkich zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci i młodzieży,
  • diagnozy i terapii specyficznych problemów w pisaniu i czytaniu,
  • terapii dzieci z trudnościami w nauce matematyki,
  • profilaktyki, diagnozy i terapii opóźnień rozwoju mowy.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce prowadzą punkty konsultacyjne na terenie powiatu, wygłaszają prelekcje dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli, organizują warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach, prowadzą specjalistyczną terapię na terenie Poradni.

Główna

Ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe w art. 312 dokładnie interpretuje ważność orzeczeń, a mianowicie:
 
Art.312 
„1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

 

Doradcą zawodowym, który pełni również rolę konsultanta powiatowego jest pedagog Bożena Murawska. Stanowisko powstało w ramach projektu "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego". 

 

Spotkanie nauczycieli sieci doradztwa zawodowego w Starostwie Powiatowym.

Dnia 25.04.2017 po raz drugi w ramach projektu Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego odbyło się spotkanie nauczycieli, doradców zawodowych i pedagogów ze szkół powiatu lęborskiego.

Program spotkania przygotowany został przez pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku: doradcę zawodowego-konsultanta powiatowego Bożenę Murawską i pedagoga - opiekuna metodycznego Magdalenę Maziarz.

Zajęcia zaszczyciły swoją obecnością przedstawicielki Starostwa Powiatowego – wicestarosta powiatu pani Elżbieta Godderis oraz kierownik Referatu Programów Pomocowych pani Katarzyna Dampc. Każdy z uczestników wypełnił ankietę Wstępne umiejętności i wiedza nauczyciela sieci wsparcia, a następnie mógł sprawdzić swój profil zawodowy, rozwiązując specjalny test kompetencyjny. Jakie było zdziwienie i zadowolenie uczestników, że ich kompetencje są zgodne z zawodem i funkcją, którą sprawują! Dla większości był to pierwszy rozwiązany test kompetencji zawodowych w ich życiu.

Następnie nauczyciele otrzymali zadania i ćwiczenia do wykonania, które będą im przydatne do pracy na zajęciach lekcyjnych z młodzieżą szkolną.

Aby zostać uczestnikiem sieci wsparcia nauczycieli, należy wypełnić deklarację i złożyć w Starostwie Powiatowym. Czekamy na dalsze zgłoszenia szkół, które jeszcze nie asygnowały swojego wejścia do sieci, ponieważ program wsparcia realizowany jest w oparciu o propozycje nauczycieli oraz Program nauczania do realizacji na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego oraz potrzeb szkół powiatu lęborskiego.

Ponadto nauczyciele (doradcy zawodowi) gimnazjów otrzymali już Ankiety dla uczniów, dotyczącej zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Na tej podstawie oraz ankiet, które otrzymają dyrektorzy szkół w maju 2017 roku, konsultant powiatowy sporządzi diagnozę doradztwa zawodowego w powiecie lęborskim, która zostanie opublikowana w specjalnym raporcie i przedstawiona Radzie Powiatu w celu identyfikacji potrzeb w tym zakresie oraz propozycji działań podnoszących jakość doradztwa w naszym regionie.

Następne spotkanie zaplanowane zostało na dzień 04.06.2017 r., na które zapraszamy pozostałe szkoły, przedstawicieli starostwa oraz Rady Powiatu.

Ocena potrzeb doradztwa zawodowego nie należy tylko do doradców, ale również organu prowadzącego.

 

Życzymy sukcesów i trafnych wyborów zawodowych naszych podopiecznych!

 

Bożena Murawska

Doradca zawodowy-konsultant powiatowy