Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza”

Super User

 

Powiat Lęborski rozpoczął nabór do projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.
Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:
 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki
 • obszar biologii lub chemii
 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)
Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:
 1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):
  • obozy naukowe
  • konkursy indywidualne i zespołowe
  • naukowe konferencje uczniowskie
  • portal edukacyjny
  • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
  • spotkania i warsztaty autorskie
 2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):
  • zajęcia pozalekcyjne
  • warsztaty rozwijające kreatywność
  • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
  • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo--technologicznych, spotkania z naukowcami)
 3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):
  • spotkania akademickie
  • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
  • warsztaty tematyczne
  • opieka mentorska
  • e-learning
Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:
Rekrutacja dotyczy:
 • uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas I-III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.
Informacja o terminach dot. rekrutacji:
 
REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie 10 czerwca 2016 r. - 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A.
Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:
 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
Planowany terminarz rekrutacji:
 • przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 9 czerwca 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – 10.06.2016 r.
 • do 24 czerwca 2016 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • 25.06.2016 – 15.09.2016 r. – badania w PPP
 • do 15.10.2016 r. – Test uzdolnień kierunkowych
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych
REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie 10 czerwca 2016 r. - 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A.
Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:
 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.
Planowany terminarz rekrutacji:
 • przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 9 czerwca 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – 10.06.2016 r.
 • do 24 czerwca 2016 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • 25.06.2016 – 15.09.2016 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 30.09.2016 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 15.10.2016 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych
 • dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. REKRUTACJI:
Zapraszamy serdecznie Burmistrzów, Wójtów, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za edukację, Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów rekrutacji do projektu dnia 09.06.2016 r. na godz. 13:30 (sala Audiowizualna ZSM-I, ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku).