Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Ważność orzeczeń wg Prawa oświatowego

Super User
Ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe w art. 312 dokładnie interpretuje ważność orzeczeń, a mianowicie:
 
Art.312 
„1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017r. na okres:
1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.
 
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017r. na okres:
1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej;
2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej;
3) kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.
 
Dyrektor Poradni PP w Lęborku uprzejmie prosi Rodziców, by sprawdzili ważność orzeczeń swoich dzieci i składali wnioski o ponowne przeprowadzenie badań wtedy, gdy te stracą ważność.