Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Szkolenie dla nauczycieli matematyki

Super User

W ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia zapraszamy nauczycieli matematyki (od klasy IV szkoły podstawowej po ponadgimnazjalną) na szkolenie pt. "Uczeń z trudnościami arytmetycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki". Program szkolenia obejmuje:

1. Trudności w uczeniu się matematyki - diagnoza poziomu wiadomości matematycznych.

2. Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Rekonstruowanie wiadomości matematycznych i rozwijanie umiejętności arytmetycznych poprzez zastosowanie alternatywnych metod liczenia - praktyczne przykłady kart pracy.

4. Wykorzystanie narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych kształtujących pojęcie liczby.

5. Scenariusze zajęć lekcji matematyki wyrównujące szanse edukacyjne uczniów z trudnościami arytmetycznymi kształtujące rozumowanie matematyczne - propozycje gier matematycznych.

6. Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki - kryteria oceny.

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi ProMathematica 2014.
Adresaci szkolenia:
Nauczyciele matematyki w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum i inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.
Czas trwania zajęć: 6 h dydaktycznych

Szkolenie odbędzie się 09.06.2017r. w godzinach 9.00-14.00 w Poradni PP w Lęborku, sala nr 8.

Na szkolenie można zgłaszać się telefonicznie do Poradni (również mailowo) do 05.06.2017r.