Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Nabór na stanowisko sekretarki

Super User
AKTUALIZACJA:
Na stanowisko została wybrana pani Agnieszka Roćko.
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy SEKRETARKA
1. Nazwa stanowiska pracy: sekretarka
 
2. Wymagania niezbędne:
 
a)      wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, administracja i zarządzanie,
 
b) co najmniej czteroletni staż pracy ogółem (w tym minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w sekretariatach szkół lub placówek oświatowych) oraz co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową,
 
c)      znajomość obsługi komputera, pakietu biurowego Microsoft Office (MS Word, MS Excel), obsługa poczty elektronicznej, praca z Systemem Informacji Oświatowej,
 
d)      dobra znajomość przepisów prawa pracy,
 
e) posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 
3. Wymagania dodatkowe:
 
a)      komunikatywność, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z klientami,
 
b)      samodzielność, staranność, obowiązkowość,
 
c)      odpowiedzialność, systematyczność,
 
d)      umiejętność pracy w zespole,
 
e) umiejętność prawidłowej organizacji pracy oraz stosowania przepisów prawa w praktyce,
 
e)      kreatywność,
 
f)       dyskrecja,
 
g)      obsługa techniczna urządzeń biurowych.
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Prowadzenie sekretariatu poradni.
 
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, instrukcją kancelaryjną i innymi przepisami szczególnymi, a w szczególności:
 
- praca z dokumentacją pracowniczą, wystawianie zaświadczeń, prowadzenie archiwum,
 
- prowadzenie ewidencji: czasu pracy pracowników, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych, urlopów wypoczynkowych,
 
- prowadzenie księgi inwentarzowej poradni, kontrola zgodność inwentarza z zapisami w księgach,
 
- prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji uczniów,
 
- obsługa korespondencji bieżącej.
 
Sporządzanie sprawozdań.
 
Udzielanie interesantom właściwych informacji z zakresu pracy poradni.
 
Prowadzenie ewidencji badanych i udzielonej pomocy.
 
Przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków rodziców o badania, informowanie o terminach badań, utrzymywanie kontaktu telefonicznego z rodzicami badanych dzieci i młodzieży.
 
Kierowanie ruchem uczniów – czuwanie nad terminami z nim związanymi.
 
Przekazywanie orzeczeń i opinii rodzicom.
 
Codzienny odbiór i przekazywanie dokumentów-korespondencji.
 
Dysponowanie zaliczka stałą. Dokonywanie bieżących zakupów materiałów biurowych, środków czystości itp.
 
Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora poradni.
 
Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
 
Odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności, rzetelności i gospodarności.
 
Odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy służbowej. 
 
5. Wymagane dokumenty:
 
a)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 
b)      życiorys (CV),
 
c)      list motywacyjny,
 
d)      kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
 
e)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów poświadczających staż pracy,
 
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
a)      praca przy monitorze i urządzeniach biurowych,
 
b)      praca w biurze zlokalizowanym na parterze budynku,
 
c)      praca w pełnym wymiarze czasu pracy, stały czas pracy 8 godzin dziennie,
 
d)      praca głównie siedząca.
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę z tym, że pierwsza na okres 6 miesięcy.
 
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork, lub pocztą z dopiskiem:
 
„Nabór na stanowisko sekretarki”
 
w terminie do dnia 28.12.2017r., godz.12:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Poradni PP w Lęborku).
 
Poradnia nie przyjmuje ofert za pomocą poczty internetowej (mail).
 
8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Złożone oferty badane będą pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko.
 
Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości telefonicznie, po ocenie formalnej ofert.
 
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku http://bip.poradniapp.lebork.pl/ oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku http://powiatleborski.bip.gov.pl/nabor-i-wyniki/.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz, list motywacyjny, szczegółowe CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinny być podpisane własnoręcznie.