Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Rekrutacja do Zdolnych z Pomorza

Super User
18.06.2018 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski”. 
 
Dokumenty rekrutacyjne można składać do 02.07.2018 r. w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. 
 
Formularze oraz szczegółowe informacje do pobrania ze strony:
 
Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:
obszar matematyki, fizyki lub informatyki
obszar biologii lub chemii
obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)
 
Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:
 
1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):
obozy naukowe
konkursy indywidualne i zespołowe
naukowe konferencje uczniowskie
portal edukacyjny
warsztaty specjalistyczne (projektowe)
spotkania i warsztaty autorskie
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):
 
zajęcia pozalekcyjne
warsztaty rozwijające kreatywność
refundacja kosztów dojazdu/stypendia
uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)
3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):
spotkania akademickie
zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
warsztaty tematyczne
opieka mentorska
e-learning
Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:
 
Rekrutacja dotyczy:
uczniów obecnych klas VI, VII szkół podstawowych,
uczniów klas II - III gimnazjów
uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.
Informacja o terminach dot. rekrutacji:
 
REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.
 
Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest
w następujących etapach:
złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
indywidualnie,
test uzdolnień kierunkowych.
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 
Planowany terminarz rekrutacji:
 
do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
do 10 września 2018 r. – badania w PPP
29 września 2018 r. – Test uzdolnień kierunkowych
 
REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.
 
Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:
złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
realizacja projektu kwalifikacyjnego,
przekazanie rezultatu projektu,
prezentacja projektów,
badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.
 
Planowany terminarz rekrutacji:
 
do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji
i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
do 10 września 2018 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
do 20 września 2018 r. – przekazanie rezultatów projektów
do 5 października 2018 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
do 12.10.2018 r. – przygotowanie list rankingowych dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie
 
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
- nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
- uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.