Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Do pobrania

UWAGA!

Szanowni Rodzice!

Sekretariat przyjmuje tylko komplety dokumentów (oryginalny wniosek + oryginały zaświadczeń lekarskich przygotowanych na drukach poradni + kserokopie dokumentacji medycznej). Jeśli uważacie Państwo, że posiadane przez Was dokumenty medyczne dotyczące dziecka są istotne dla procesu diagnozy, prosimy o dołączenie ich kopii do wniosku (gdyż Poradnia nie świadczy usług kserograficznych).

Nie ma możliwości złożenia wniosku bez zaświadczeń lekarskich/opinii ze szkoły, itp., gdy staracie się Państwo o kształcenie specjalne lub nauczanie indywidualne (tu dołącza się oryginalne zaświadczenia lekarskie na druku z poradni).

Zaświadczenia powinny być wypełnione we wszystkich punktach, inaczej będą zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia.

Rodzice składający wniosek o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku do 1 roku życia prosimy także o zastosowanie się do powyższej informacji - diagnozę medyczną o stanie zdrowia dziecka stawiają lekarze specjaliści (np. lekarz neonatolog); pracownicy poradni badają dzieci wyłącznie pod kątem psychologicznym i pedagogicznym.

 Wniosek dyrektora szkoły / przedszkola o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy dziecka - wniosek ten składa się po udzieleniu uczniowi pomocy pp (zgodnie z nowym rozporządzeniem), która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów

 Wniosek - zgłoszenie na badania diagnostyczne z dołączonym drukiem opinii ze szkoły - jest to wniosek rodzica oraz wniosek dla rodzica, którego dziecko nie uczęszcza jeszcze do przedszkola (bez druku opinii z placówki)

SKIEROWANIE ucznia klasy III gimnazjum z problemami zdrowotnymi na badania psychologiczno-pedagogiczne

Wniosek na terapię Integracji Sensorycznej (wraz z regulaminem)

Opinia ze szkoły

 Zaświadczenie lekarskie dla zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (dotyczy wyłącznie uczniów, którzy nie posiadają orzeczeń)

 Wniosek o objęcie zajęciami wspomagającymi rozwój dziecka - program rządowy ZA ŻYCIEM

 

DLA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii (dotyczy kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju)

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia na potrzeby zespołu orzekającego wypełnia szkoła na wniosek rodziców lub przewodniczącego Zespołu Orzekającego

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego dołączonej do wniosku na Zespół Orzekający (kształcenie specjalne lub wczesne wspomaganie rozwoju)

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego dołączonej do wniosku na Zespół Orzekający o potrzebie nauczania indywidualnego

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę dotyczące niepełnosprawności ruchowej na potrzeby Zespołu Orzekającego

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza okulisty na potrzeby Zespołu Orzekającego - wnioskodawca dostarcza oryginał zaświadczenia na Zespół Orzekający

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza laryngologa na potrzeby Zespołu Orzekającego - wnioskodawca dostarcza oryginał zaświadczenia na Zespół Orzekający

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja nauczyciela języka polskiego o uczniu mającym trudności w czytaniu i/lub pisaniu

Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych - propozycja dla nauczycieli