Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Do pobrania

UWAGA!

Szanowni Rodzice!

Sekretariat przyjmuje tylko komplety dokumentów (oryginalny wniosek + oryginały zaświadczeń lekarskich przygotowanych na drukach poradni + kserokopie dokumentacji medycznej). Jeśli uważacie Państwo, że posiadane przez Was dokumenty medyczne dotyczące dziecka są istotne dla procesu diagnozy, prosimy o dołączenie ich kopii do wniosku (gdyż Poradnia nie świadczy usług kserograficznych).

Nie ma możliwości złożenia wniosku bez zaświadczeń lekarskich/opinii ze szkoły, itp., gdy staracie się Państwo o kształcenie specjalne lub nauczanie indywidualne (tu dołącza się oryginalne zaświadczenia lekarskie na druku z poradni).

Zaświadczenia powinny być wypełnione we wszystkich punktach, inaczej będą zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia.

Rodzice składający wniosek o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku do 1 roku życia prosimy także o zastosowanie się do powyższej informacji - diagnozę medyczną o stanie zdrowia dziecka stawiają lekarze specjaliści (np. lekarz neonatolog); pracownicy poradni badają dzieci wyłącznie pod kątem psychologicznym i pedagogicznym.

Wniosek w języku ukrainskim o wydanie orzeczenia/opinii

 Wniosek dyrektora szkoły/przedszkola o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy dziecka - wniosek ten składa się po udzieleniu uczniowi pomocy pp (zgodnie z nowym rozporządzeniem), która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów

 Wniosek - zgłoszenie na badania diagnostyczne z dołączonym drukiem opinii ze szkoły - jest to wniosek rodzica oraz wniosek dla rodzica, którego dziecko nie uczęszcza jeszcze do przedszkola (bez druku opinii z placówki)

Opinia ze szkoły

 

Opinia dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego

Opinia dotycząca organizacji i przebiegu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Analiza funkcjonowania ucznia do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 

DLA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii (dotyczy kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju)

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia na potrzeby zespołu orzekającego wypełnia szkoła na wniosek rodziców lub przewodniczącego Zespołu Orzekającego

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza okulisty na potrzeby Zespołu Orzekającego - wnioskodawca dostarcza oryginał zaświadczenia na Zespół Orzekający

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza laryngologa na potrzeby Zespołu Orzekającego - wnioskodawca dostarcza oryginał zaświadczenia na Zespół Orzekający

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia - nauczanie indywidualne

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o potrzebie kształcenia specjalnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja nauczyciela języka polskiego o uczniu mającym trudności w czytaniu i/lub pisaniu

Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych - propozycja dla nauczycieli