Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

"Wspieraj mądrze"

„Wspieraj mądrze" to cykl spotkań informacyjnych skierowanych do rodziców i opiekunów prawnych uczniów pomorskich szkół.

Jest to jedno z regionalnych przedsięwzięć realizowanych przez doradców zawodowych z obszaru edukacji i rynku pracy w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości rodziców/opiekunów na temat roli poradnictwa zawodowego w planowaniu przyszłości zawodowej ich dzieci/podopiecznych oraz wzbogacenie wiedzy rodziców w zakresie skutecznego wspierania dzieci przy podejmowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych. Trafny wybór kierunku kształcenia/zawodu jest jedną z ważniejszych decyzji, jaką w swoim życiu podejmuje młody człowiek. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy i rozwojem nowych technologii w gospodarce wymaga dużej otwartości, umiejętności adaptacyjnych, rozwijania swoich talentów oraz zdobywania i doskonalenia kompetencji przyszłości. W ramach regionalnej akcji „Wspieraj mądrze" w pierwszym półroczu 2019 roku doradcy zawodowi z województwa pomorskiego zorganizowali 17 spotkań dla rodziców, w których wzięło udział 273 rodziców. Poruszano tematy związane z odkrywaniem potencjału dzieci, ich talentów i mocnych stron. Mówiono o roli świadomego planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej, możliwości kontynuowania edukacji po ukończeniu szkoły podstawowej/gimnazjum oraz przedstawiano trendy na rynku pracy i kompetencje przyszłości poszukiwane przez pracodawców.

Spotkania z rodzicami zorganizowali: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie.

Kolejne spotkania z rodzicami planowane są przez cały rok szkolny 2019/2020 w zależności od potrzeb szkół.
W powiecie lęborskim w akcji "Wspieraj mądrze" bierze udział Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku poprzez konsultanta powiatowego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zapraszamy szkoły do skorzystania z oferty.

Zajęcia dla uczniów

Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, czyli szeroko rozumiane doradztwo edukacyjno –zawodowe.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez Poradnię realizowane jest w formie porad indywidualnych, bądź w formie grupowych zajęć warsztatowych lub informacyjnych.
 
Grupowe zajęcia warsztatowe lub informacyjne przeprowadzone przez doradcę zawodowego PP-P w Lęborku dla uczniów gimnazjum, VII i VIII klas SP, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej możesz zorganizować dla uczniów swojej szkoły, jeżeli jesteś: pedagogiem/ psychologiem/doradcą zawodowym/nauczycielem wychowawcą/nauczycielem koordynującym realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno –zawodowego /dyrektorem szkoły, wówczas wypełniasz kartę zgłoszenia na warsztaty (do pobrania w zakładce oferta pracy 2018/2019) i dostarczasz ją do poradni.
Z założenia zajęcia te odbywają się na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły. Szczegółową tematykę, zakres zajęć i ich formę oraz czas trwania zajęć każdorazowo należy uzgadniać z prowadzącym.
 

Doradztwo zawodowe dla rodziców

Od 19 stycznia 2018r. w powiecie lęborskim konsultant powiatowy ds. doradztwa zawodowego Bożena Murawska rozpoczęła cykl spotkań z rodzicami. Wizyty mają miejsce w szkołach i odbywają się przed wywiadówkami. Rodzice uczniów klas VII, II-III gimnazjum niejednokrotnie po raz pierwszy mają styczność z doradcą zawodowym. Celem szkolenia jest przekazanie rodzicom zobowiązań strategicznych naszego regionu i przedstawienia modelu poradnictwa zawodowego na kolejnych etapach nauki uczniów w szkołach. Rodzice zapoznani zostają z sytuacją doradztwa zawodowego w szkołach powiatu lęborskiego, z wyzwaniami, jakie stoją przed doradztwem zawodowym, świadomością społeczeństwa oraz wzorcami obowiązującymi w Europie Zachodniej. Integralną częścią spotkania jest przedstawienie rodzicom wachlarzu talentów wg Instytutu Gallupa oraz możliwości skorzystania z pomocy doradcy zawodowego wodkrywaniu talentów ich dzieci. Rodzice otrzymują dokładne informacje na temat pomocy doradczej  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystają z porad indywidualnych oraz zainteresowani są pomocą doradczą dla ich dzieci. Spotkania tego typu, jak się okazuje, są konieczne. Rodzice angażują się, zadają pytania, szczerze rozmawiają na temat braku doświadczenia w tej materii, zapisują swoje pociechy na zajęcia indywidualne do poradni, pytają o kolejne szkolenia tego typu. Temat doradztwa zawodowego w szkołach jest otwarty, dyrektorzy placówek i doradcy zawodowi chętnie przyjmują nowe wyzwania i współpracę z konsultantem powiatowym, powoli strony internetowe szkół wzbogacane są o zakładkę Doradztwo Zawodowe, gdzie między innymi pojawia się prezentacja i zdjęcia ze spotkań z rodzicami.

 

Pierwsze spotkanie w 2019 roku

Pierwsze w tym roku spotkanie pomorskich doradców zawodowych w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego w Gdańsku

Pomorscy doradcy zawodowi kontynuują podjęte w zeszłym roku działania w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). 5 lutego 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie uczestników PSPZ, podczas którego omówione zostały przedsięwzięcia zaplanowane do wspólnej realizacji w 2019 roku.

W programie przewidziana została  również praca warsztatowa dotycząca współdziałania doradców zawodowych z pracodawcami oraz sposobów monitorowania efektywności poradnictwa zawodowego. Zajęcia miały na celu wykreowanie propozycji nowych rozwiązań we wszystkich obszarach działalności PSPZ, tj. podnoszenia jakości, adaptacyjności oraz upowszechniania usług poradnictwa zawodowego.

W ubiegłym roku w spotkaniach w ramach sieci PSPZ uczestniczyło 120 doradców z całego regionu. W ramach współpracy zorganizowano przedsięwzięcia skierowane do seniorów, młodzieży, kobiet a także osób biernych zawodowo. Wzięło w nich udział prawie 5000 Pomorzan. Ze wsparcia w ramach cyklu „Doradź mądrze” skorzystało 333 szkolnych doradców zawodowych.

W imieniu dyrektora WUP-u w Gdańsku Pani Katarzyny Żmudzińskiej zostały wręczone podziękowania dla doradców zawodowych, wyróżniających się swoją działalnością, aktywnością i zaangażowaniem w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Wśród wyróżnionych reprezentujących powiat lęborski została konsultantka powiatowa ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego – Bożena Murawska.

Dzień wcześniej z ramienia dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Bożena Murawska otrzymała podziękowanie za aktywne działanie i znaczący wkład merytoryczny w rozwój regionalnej sieci współpracy doradców zawodowych województwa pomorskiego w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

W tym roku doradcy zawodowi również będą wspierać Pomorzan w odkrywaniu ich talentów. Działania te będą miały wymiar regionalny, zgodny z potrzebami lokalnych społeczności we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Doradcy działający w ramach sieci będą także kontynuować pracę na rzecz podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego, jego adaptacyjności oraz upowszechniania.

PANI BOŻENIE GRATULUJEMY!

Spotkanie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

 
19.02.2018r. w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gdańsku – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku odbyło się I spotkanie grupy roboczej subregionu słupskiego w ramach budowy Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). 
 W spotkaniu grupy roboczej wzięli udział doradcy zawodowi z Powiatowych Urzędów Pracy ze Słupska oraz Lęborka, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ze Słupska oraz Lęborka, Ochotniczego Hufca Pracy w Lęborku, konsultanci powiatowi ds. poradnictwa edukacyjno – zawodowego z Bytowa oraz Lęborka, przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej ze Słupska, Ustki oraz Potęgowa, przedstawiciel Biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką Akademii Pomorskiej  w Słupsku, szkolni doradcy zawodowi.
 W części merytorycznej spotkania przedstawione zostały: koncepcja regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, zasady współpracy, propozycje działań na rok 2018, działalność Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz narzędzia diagnostyczne stosowane przez doradców w naszym Centrum. 
 W części dyskusyjnej omówione zostały szczegółowo wydarzenia planowane w ramach „Marca na obcasach”, tematyka wsparcia metodyczno-szkoleniowego na bieżący rok, wsparcie grup odbiorców usług poradnictwa zawodowego subregionu słupskiego oraz praca nad tzw. niezbędnikiem do pracy z młodzieżą. 
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu. Do zobaczenia na następnym spotkaniu 13 kwietnia br. w Centrum Integracji Społecznej w Ustce.