Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Informacja

 
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lęborku i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku w ramach akcji "Wspieraj mądrze" organizuje w dniach 24.03 -25.03.2021 webinar w formule on-line dla rodziców uczniów klas VIII powiatu lęborskiego pod nazwą "Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód" w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego.
Organizatorzy: Bożena Murawska- konsultant powiatowy ds.doradztwa edukacyjno- zawodowego, Ewa Olszówka- koordynator subregionu słupskiego Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego, doradca zawodowy CIiPKZ w Słupsku, Sylwia Kozłowska- Zapiec- doradca zawodowy CIiPKZ w Słupsku.
Aby przystąpić do akcji "Wspieraj mądrze", prosimy doradców zawodowych (wychowawców, pedagogów) o wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik) i przesłanie na adres e-mail Bożeny Murawskiej- konsultanta powiatowego ds.doradztwa edukacyjno- zawodowego lub   e-mail Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lęborku.
Kilka dni przed webinarium koordynator w szkole otrzyma link na spotkanie, który należy przesłać zgłoszonym rodzicom.
Po webinarium będzie możliwość skorzystania z porady indywidualnej rodziców ze specjalistami ds. doradztwa zawodowego CIiPKZ Słupsk i PPP Lębork na platformie ZOOM lub Messenger.
 

Zajęcia dla uczniów

Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, czyli szeroko rozumiane doradztwo edukacyjno –zawodowe.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez Poradnię realizowane jest w formie porad indywidualnych, bądź w formie grupowych zajęć warsztatowych lub informacyjnych.
 
Grupowe zajęcia warsztatowe lub informacyjne przeprowadzone przez doradcę zawodowego PP-P w Lęborku dla uczniów gimnazjum, VII i VIII klas SP, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej możesz zorganizować dla uczniów swojej szkoły, jeżeli jesteś: pedagogiem/ psychologiem/doradcą zawodowym/nauczycielem wychowawcą/nauczycielem koordynującym realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno –zawodowego /dyrektorem szkoły, wówczas wypełniasz kartę zgłoszenia na warsztaty (do pobrania w zakładce oferta pracy 2018/2019) i dostarczasz ją do poradni.
Z założenia zajęcia te odbywają się na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły. Szczegółową tematykę, zakres zajęć i ich formę oraz czas trwania zajęć każdorazowo należy uzgadniać z prowadzącym.
 

"Wspieraj mądrze"

„Wspieraj mądrze" to cykl spotkań informacyjnych skierowanych do rodziców i opiekunów prawnych uczniów pomorskich szkół.

Jest to jedno z regionalnych przedsięwzięć realizowanych przez doradców zawodowych z obszaru edukacji i rynku pracy w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości rodziców/opiekunów na temat roli poradnictwa zawodowego w planowaniu przyszłości zawodowej ich dzieci/podopiecznych oraz wzbogacenie wiedzy rodziców w zakresie skutecznego wspierania dzieci przy podejmowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych. Trafny wybór kierunku kształcenia/zawodu jest jedną z ważniejszych decyzji, jaką w swoim życiu podejmuje młody człowiek. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy i rozwojem nowych technologii w gospodarce wymaga dużej otwartości, umiejętności adaptacyjnych, rozwijania swoich talentów oraz zdobywania i doskonalenia kompetencji przyszłości. W ramach regionalnej akcji „Wspieraj mądrze" w pierwszym półroczu 2019 roku doradcy zawodowi z województwa pomorskiego zorganizowali 17 spotkań dla rodziców, w których wzięło udział 273 rodziców. Poruszano tematy związane z odkrywaniem potencjału dzieci, ich talentów i mocnych stron. Mówiono o roli świadomego planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej, możliwości kontynuowania edukacji po ukończeniu szkoły podstawowej/gimnazjum oraz przedstawiano trendy na rynku pracy i kompetencje przyszłości poszukiwane przez pracodawców.

Spotkania z rodzicami zorganizowali: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie.

Kolejne spotkania z rodzicami planowane są przez cały rok szkolny 2019/2020 w zależności od potrzeb szkół.
W powiecie lęborskim w akcji "Wspieraj mądrze" bierze udział Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku poprzez konsultanta powiatowego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zapraszamy szkoły do skorzystania z oferty.

Pierwsze spotkanie w 2019 roku

Pierwsze w tym roku spotkanie pomorskich doradców zawodowych w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego w Gdańsku

Pomorscy doradcy zawodowi kontynuują podjęte w zeszłym roku działania w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). 5 lutego 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie uczestników PSPZ, podczas którego omówione zostały przedsięwzięcia zaplanowane do wspólnej realizacji w 2019 roku.

W programie przewidziana została  również praca warsztatowa dotycząca współdziałania doradców zawodowych z pracodawcami oraz sposobów monitorowania efektywności poradnictwa zawodowego. Zajęcia miały na celu wykreowanie propozycji nowych rozwiązań we wszystkich obszarach działalności PSPZ, tj. podnoszenia jakości, adaptacyjności oraz upowszechniania usług poradnictwa zawodowego.

W ubiegłym roku w spotkaniach w ramach sieci PSPZ uczestniczyło 120 doradców z całego regionu. W ramach współpracy zorganizowano przedsięwzięcia skierowane do seniorów, młodzieży, kobiet a także osób biernych zawodowo. Wzięło w nich udział prawie 5000 Pomorzan. Ze wsparcia w ramach cyklu „Doradź mądrze” skorzystało 333 szkolnych doradców zawodowych.

W imieniu dyrektora WUP-u w Gdańsku Pani Katarzyny Żmudzińskiej zostały wręczone podziękowania dla doradców zawodowych, wyróżniających się swoją działalnością, aktywnością i zaangażowaniem w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Wśród wyróżnionych reprezentujących powiat lęborski została konsultantka powiatowa ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego – Bożena Murawska.

Dzień wcześniej z ramienia dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Bożena Murawska otrzymała podziękowanie za aktywne działanie i znaczący wkład merytoryczny w rozwój regionalnej sieci współpracy doradców zawodowych województwa pomorskiego w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

W tym roku doradcy zawodowi również będą wspierać Pomorzan w odkrywaniu ich talentów. Działania te będą miały wymiar regionalny, zgodny z potrzebami lokalnych społeczności we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Doradcy działający w ramach sieci będą także kontynuować pracę na rzecz podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego, jego adaptacyjności oraz upowszechniania.

PANI BOŻENIE GRATULUJEMY!