Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Zajęcia dla uczniów

Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, czyli szeroko rozumiane doradztwo edukacyjno –zawodowe.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez Poradnię realizowane jest w formie porad indywidualnych, bądź w formie grupowych zajęć warsztatowych lub informacyjnych.
 
Grupowe zajęcia warsztatowe lub informacyjne przeprowadzone przez doradcę zawodowego PP-P w Lęborku dla uczniów gimnazjum, VII i VIII klas SP, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej możesz zorganizować dla uczniów swojej szkoły, jeżeli jesteś: pedagogiem/ psychologiem/doradcą zawodowym/nauczycielem wychowawcą/nauczycielem koordynującym realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno –zawodowego /dyrektorem szkoły, wówczas wypełniasz kartę zgłoszenia na warsztaty (do pobrania w zakładce oferta pracy 2018/2019) i dostarczasz ją do poradni.
Z założenia zajęcia te odbywają się na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły. Szczegółową tematykę, zakres zajęć i ich formę oraz czas trwania zajęć każdorazowo należy uzgadniać z prowadzącym.
 

Pierwsze spotkanie w 2019 roku

Pierwsze w tym roku spotkanie pomorskich doradców zawodowych w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego w Gdańsku

Pomorscy doradcy zawodowi kontynuują podjęte w zeszłym roku działania w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). 5 lutego 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie uczestników PSPZ, podczas którego omówione zostały przedsięwzięcia zaplanowane do wspólnej realizacji w 2019 roku.

W programie przewidziana została  również praca warsztatowa dotycząca współdziałania doradców zawodowych z pracodawcami oraz sposobów monitorowania efektywności poradnictwa zawodowego. Zajęcia miały na celu wykreowanie propozycji nowych rozwiązań we wszystkich obszarach działalności PSPZ, tj. podnoszenia jakości, adaptacyjności oraz upowszechniania usług poradnictwa zawodowego.

W ubiegłym roku w spotkaniach w ramach sieci PSPZ uczestniczyło 120 doradców z całego regionu. W ramach współpracy zorganizowano przedsięwzięcia skierowane do seniorów, młodzieży, kobiet a także osób biernych zawodowo. Wzięło w nich udział prawie 5000 Pomorzan. Ze wsparcia w ramach cyklu „Doradź mądrze” skorzystało 333 szkolnych doradców zawodowych.

W imieniu dyrektora WUP-u w Gdańsku Pani Katarzyny Żmudzińskiej zostały wręczone podziękowania dla doradców zawodowych, wyróżniających się swoją działalnością, aktywnością i zaangażowaniem w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Wśród wyróżnionych reprezentujących powiat lęborski została konsultantka powiatowa ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego – Bożena Murawska.

Dzień wcześniej z ramienia dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Bożena Murawska otrzymała podziękowanie za aktywne działanie i znaczący wkład merytoryczny w rozwój regionalnej sieci współpracy doradców zawodowych województwa pomorskiego w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

W tym roku doradcy zawodowi również będą wspierać Pomorzan w odkrywaniu ich talentów. Działania te będą miały wymiar regionalny, zgodny z potrzebami lokalnych społeczności we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Doradcy działający w ramach sieci będą także kontynuować pracę na rzecz podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego, jego adaptacyjności oraz upowszechniania.

PANI BOŻENIE GRATULUJEMY!

Doradztwo zawodowe dla rodziców

Od 19 stycznia 2018r. w powiecie lęborskim konsultant powiatowy ds. doradztwa zawodowego Bożena Murawska rozpoczęła cykl spotkań z rodzicami. Wizyty mają miejsce w szkołach i odbywają się przed wywiadówkami. Rodzice uczniów klas VII, II-III gimnazjum niejednokrotnie po raz pierwszy mają styczność z doradcą zawodowym. Celem szkolenia jest przekazanie rodzicom zobowiązań strategicznych naszego regionu i przedstawienia modelu poradnictwa zawodowego na kolejnych etapach nauki uczniów w szkołach. Rodzice zapoznani zostają z sytuacją doradztwa zawodowego w szkołach powiatu lęborskiego, z wyzwaniami, jakie stoją przed doradztwem zawodowym, świadomością społeczeństwa oraz wzorcami obowiązującymi w Europie Zachodniej. Integralną częścią spotkania jest przedstawienie rodzicom wachlarzu talentów wg Instytutu Gallupa oraz możliwości skorzystania z pomocy doradcy zawodowego wodkrywaniu talentów ich dzieci. Rodzice otrzymują dokładne informacje na temat pomocy doradczej  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystają z porad indywidualnych oraz zainteresowani są pomocą doradczą dla ich dzieci. Spotkania tego typu, jak się okazuje, są konieczne. Rodzice angażują się, zadają pytania, szczerze rozmawiają na temat braku doświadczenia w tej materii, zapisują swoje pociechy na zajęcia indywidualne do poradni, pytają o kolejne szkolenia tego typu. Temat doradztwa zawodowego w szkołach jest otwarty, dyrektorzy placówek i doradcy zawodowi chętnie przyjmują nowe wyzwania i współpracę z konsultantem powiatowym, powoli strony internetowe szkół wzbogacane są o zakładkę Doradztwo Zawodowe, gdzie między innymi pojawia się prezentacja i zdjęcia ze spotkań z rodzicami.

 

Konferencja "Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym rynku pracy"

Dnia 13 listopada 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Starostwo Powiatowe w Lęborku zorganizowały konferencję adresowaną do dyrektorów i doradców zawodowych, członków sieci wsparcia nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym powiatu lęborskiego.

Wśród zaproszonych gości byli:
Starosta Lęborski pani Teresa Ossowska –Szara,
Wicestarosta pani Elżbieta Godderis,
zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Marian Kurzydło,
z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku pani Katarzyna Biełuszko,
z WUP pani Weronika Sienkiewicz,
Kuratorium Oświaty w Gdańsku – pani Ewa Hałas i pan Marek Nowicki,
naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pani Ewa Burak
i wiele innych gości.
Celem konferencji było określenie priorytetów związanych z doradztwem zawodowym w szkołach oraz lokalnym rynku pracy, przedstawienie doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście reformy edukacji, jak również wskazania stanu doradztwa zawodowego w powiecie lęborskim i konieczności stworzenia systemu doradztwa zawodowego na naszym terenie.
Czytaj więcej: Konferencja "Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym...

Spotkanie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

 
19.02.2018r. w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gdańsku – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku odbyło się I spotkanie grupy roboczej subregionu słupskiego w ramach budowy Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). 
 W spotkaniu grupy roboczej wzięli udział doradcy zawodowi z Powiatowych Urzędów Pracy ze Słupska oraz Lęborka, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ze Słupska oraz Lęborka, Ochotniczego Hufca Pracy w Lęborku, konsultanci powiatowi ds. poradnictwa edukacyjno – zawodowego z Bytowa oraz Lęborka, przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej ze Słupska, Ustki oraz Potęgowa, przedstawiciel Biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką Akademii Pomorskiej  w Słupsku, szkolni doradcy zawodowi.
 W części merytorycznej spotkania przedstawione zostały: koncepcja regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, zasady współpracy, propozycje działań na rok 2018, działalność Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz narzędzia diagnostyczne stosowane przez doradców w naszym Centrum. 
 W części dyskusyjnej omówione zostały szczegółowo wydarzenia planowane w ramach „Marca na obcasach”, tematyka wsparcia metodyczno-szkoleniowego na bieżący rok, wsparcie grup odbiorców usług poradnictwa zawodowego subregionu słupskiego oraz praca nad tzw. niezbędnikiem do pracy z młodzieżą. 
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu. Do zobaczenia na następnym spotkaniu 13 kwietnia br. w Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
 

Seminarium warsztatowe dla doradców zawodowych

 

Dnia 25 maja 2017r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zorganizowano seminarium warsztatowe zatytułowane Planuj, motywuj, działaj. Uczestnicy konferencji przybyli z całego województwa pomorskiego, reprezentowali wszystkie instytucje, zatrudniające doradców zawodowych. Pokaźną grupę stanowili również doradcy szkół.

Gości przywitał Marszałek Województwa pomorskiego - Mieczysław Struk, następnie głos zabrała Joanna Witkowska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Adam Krawiec - Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który podkreślił rangę doradztwa słowami:"Doradztwo zawodowe ma być priorytetem".

Prelekcje na temat Motywacji w rozwoju edukacyjno-zawodowym przedstawił Marek Kamiński, jeden z najsłynniejszych polskich podróżników, polarnik, zdobywca dwóch biegunów Ziemi w ciągu jednego roku. To właśnie jego słowa zapadają każdemu uczestnikowi w pamięci: "Życie jest za krótkie, aby uczyć się na błędach. Dobra teoria, to prawdziwa praktyka". Polski polarnik jest autorem metody Biegun, gdzie podkreśla, że zdobywcą nie zostaje się przypadkiem.

Dobre wychowanie, obycie towarzyskie, kindersztuba, inaczej Networking czyli sztuka budowania sieci kontaktów, to temat wystąpienia Ireneusza Osińskiego - psychologa i producenta filmowego, obecnie znanego przedsiębiorcy i wykładowcy, łowcy talentów i mentora biznesowego. Networker w swoim wystąpieniu, pełnym entuzjazmu i nastawieniu na innych, podkreślił wyraźnie, że to, co charakteryzuje ludzi sukcesu, to wdzięczność, będąca stanem umysłu i wprowadzenie do swojego biznesu Reguły wzajemności, czyli nastawienia na innych.

Klaudia Zagórewicz - Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przygotowała prezentację: Networking w kontekście budowania systemu poradnictwa zawodowego, która zamieszczona została na naszej stronie.

Barbara Szymańska - konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w swojej prezentacji: Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan, przedstawiła działania sieci doradców zawodowych.