Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Materiały z konferencji, spotkań, seminariów

 

Rok szkolny 2018/2019

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole podstawowej - propozycja programu 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia - propozycja programu

Prezentacja multimedialna 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - prezentacja MEN

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - prezentacja II MEN

Rok szkolny 2016/2017

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan

Networking w kontekście budowania systemu poradnictwa zawodowego

Doradztwo Zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych dla zmieniającego się rynku pracy

Myślenie krytyczne i narzędzia TOC

Dane konsultantów powiatowych

Wspólna fotografia wszystkich konsultantów

I projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach

II projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach

Raport z pilotażu wsparcia szkół na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Dokładny opis poświęcony "Planom wsparcia szkół" znajduje się w rozdziale 3.4 (str. 39-48), podrozdziały 3.4.1. i 3.4.2. pt."Plan zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego".

ORE SOSW

Doradztwo zawodowe dla uczniów z SPE

Nowy rok szkolny 2017/2018

Wdrażanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 - prezentacja

Plan doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan doradztwa dla gimnazjum

Program realizacji doradztwa w kl. VII SP (przykład)

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej

Program realizacji doradztwa w szkole branżowej

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia

Plan wsparcia szkół - wzór

Rady pedagogiczne i rola doradcy zawodowego

Szkolne Punkty Informacji i Kariery SPINKA

Inspirujące przykłady 

 

 

 

Spotkania grupowe uczniów z ZSGŻiA z doradcą zawodowym

 
 
 
 
W dniach 16.05.2017 – 18.05.2017 roku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej odbyły się spotkania doradcy zawodowego z grupą młodzieży klasy I Technikum Ekonomista i II Technikum Organizacji Reklamy wraz z opiekunem panią Anettą Tessmer.
Uczniowie, będący na początku swojej kariery edukacyjnej, dowiedzieli się o możliwości kontaktu indywidualnego z doradcą zawodowym poradni, mogą liczyć na pomoc oraz poznać własne umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe, w tym możliwości psychofizycznych związanych z wyborem zawodu i kolejnego etapu edukacyjnego. 
Uczniowie otrzymali kwestionariusze, na podstawie których określali swoje priorytety zawodowe, rozważali znaczenie, jakie mają dla nich poszczególne kategorie i dokonali hierarchizacji tych wartości. Każdy uczeń wymienił poglądy i odczucia na temat swoich najbardziej cenionych kategorii, a także odpowiedział na pytanie, czy byłby zadowolony, gdyby osiągnął sukces wyłącznie w tych zakresach.
Warsztaty były okazją do przybliżenia uczniom wartości w życiu, nie tylko zawodowym., uświadomiły młodym ludziom, jakie obszary są ważne w ich życiu. Po raz pierwszy młodzież dokonała identyfikacji pojęcia priorytet. Uczniowie wskazali również na potrzebę spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.
Jedynym mankamentem takich spotkań, na co wskazali sami zainteresowani jest to: że trwają zbyt krótko. 
 
Doradca zawodowy – konsultant powiatowy
Bożena Murawska

Spotkanie nauczycieli sieci doradztwa zawodowego w Starostwie Powiatowym

 

Spotkanie nauczycieli sieci doradztwa zawodowego w Starostwie Powiatowym.

Dnia 25.04.2017 po raz drugi w ramach projektu Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego odbyło się spotkanie nauczycieli, doradców zawodowych i pedagogów ze szkół powiatu lęborskiego. Program spotkania przygotowany został przez pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku: doradcę zawodowego-konsultanta powiatowego Bożenę Murawską i pedagoga - opiekuna metodycznego Magdalenę Maziarz.

Zajęcia zaszczyciły swoją obecnością przedstawicielki Starostwa Powiatowego – wicestarosta powiatu pani Elżbieta Godderis oraz kierownik Referatu Programów Pomocowych pani Katarzyna Dampc. Każdy z uczestników wypełnił ankietę Wstępne umiejętności i wiedza nauczyciela sieci wsparcia, a następnie mógł sprawdzić swój profil zawodowy, rozwiązując specjalny test kompetencyjny. Jakie było zdziwienie i zadowolenie uczestników, że ich kompetencje są zgodne z zawodem i funkcją, którą sprawują! Dla większości był to pierwszy rozwiązany test kompetencji zawodowych w ich życiu. Następnie nauczyciele otrzymali zadania i ćwiczenia do wykonania, które będą im przydatne do pracy na zajęciach lekcyjnych z młodzieżą szkolną.

Aby zostać uczestnikiem sieci wsparcia nauczycieli, należy wypełnić deklarację i złożyć w Starostwie Powiatowym. Czekamy na dalsze zgłoszenia szkół, które jeszcze nie asygnowały swojego wejścia do sieci, ponieważ program wsparcia realizowany jest w oparciu o propozycje nauczycieli oraz Program nauczania do realizacji na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego oraz potrzeb szkół powiatu lęborskiego.

Ponadto nauczyciele (doradcy zawodowi) gimnazjów otrzymali już Ankiety dla uczniów, dotyczącej zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Na tej podstawie oraz ankiet, które otrzymają dyrektorzy szkół w maju 2017 roku, konsultant powiatowy sporządzi diagnozę doradztwa zawodowego w powiecie lęborskim, która zostanie opublikowana w specjalnym raporcie i przedstawiona Radzie Powiatu w celu identyfikacji potrzeb w tym zakresie oraz propozycji działań podnoszących jakość doradztwa w naszym regionie.

Następne spotkanie zaplanowane zostało na dzień 04.06.2017 r., na które zapraszamy pozostałe szkoły, przedstawicieli starostwa oraz Rady Powiatu. Ocena potrzeb doradztwa zawodowego nie należy tylko do doradców, ale również organu prowadzącego.

Życzymy sukcesów i trafnych wyborów zawodowych naszych podopiecznych!

Bożena Murawska

Doradca zawodowy-konsultant powiatowy

Doradca zawodowy-konsultant powiatowy

Doradcą zawodowym, który pełni również rolę konsultanta powiatowego jest pedagog pani Bożena Murawska. 

Stanowisko DZ-KP powstało w ramach projektu "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych jest realizowany w okresie 01.12.2016r. - 30.09.2021r.

Udział w projekcie weźmie 1367 osób - 1336 uczniów oraz 31 nauczycieli ze szkół ponadgimnzajalnych naszego powiatu. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z wielu form wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego.

Zakres zadań doradcy zawodowego

Zakres czynności:

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla różnych poziomó kształcenia,

- wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących

a) rynku pracy,

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

- wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,

- współpraca ze szkołami w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego, realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły,

- współpraca z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,

- doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez WDN, udział w naradach i szkoleniach, pracę samokształceniową,

- udoskonalanie warsztatu pracy:

a) uaktualnianie narzędzi diagnostycznych,

b) wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne.