Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe dla rodziców

Od 19 stycznia 2018r. w powiecie lęborskim konsultant powiatowy ds. doradztwa zawodowego Bożena Murawska rozpoczęła cykl spotkań z rodzicami. Wizyty mają miejsce w szkołach i odbywają się przed wywiadówkami. Rodzice uczniów klas VII, II-III gimnazjum niejednokrotnie po raz pierwszy mają styczność z doradcą zawodowym. Celem szkolenia jest przekazanie rodzicom zobowiązań strategicznych naszego regionu i przedstawienia modelu poradnictwa zawodowego na kolejnych etapach nauki uczniów w szkołach. Rodzice zapoznani zostają z sytuacją doradztwa zawodowego w szkołach powiatu lęborskiego, z wyzwaniami, jakie stoją przed doradztwem zawodowym, świadomością społeczeństwa oraz wzorcami obowiązującymi w Europie Zachodniej. Integralną częścią spotkania jest przedstawienie rodzicom wachlarzu talentów wg Instytutu Gallupa oraz możliwości skorzystania z pomocy doradcy zawodowego wodkrywaniu talentów ich dzieci. Rodzice otrzymują dokładne informacje na temat pomocy doradczej  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystają z porad indywidualnych oraz zainteresowani są pomocą doradczą dla ich dzieci. Spotkania tego typu, jak się okazuje, są konieczne. Rodzice angażują się, zadają pytania, szczerze rozmawiają na temat braku doświadczenia w tej materii, zapisują swoje pociechy na zajęcia indywidualne do poradni, pytają o kolejne szkolenia tego typu. Temat doradztwa zawodowego w szkołach jest otwarty, dyrektorzy placówek i doradcy zawodowi chętnie przyjmują nowe wyzwania i współpracę z konsultantem powiatowym, powoli strony internetowe szkół wzbogacane są o zakładkę Doradztwo Zawodowe, gdzie między innymi pojawia się prezentacja i zdjęcia ze spotkań z rodzicami.

 

Spotkanie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

 
19.02.2018r. w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gdańsku – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku odbyło się I spotkanie grupy roboczej subregionu słupskiego w ramach budowy Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). 
 W spotkaniu grupy roboczej wzięli udział doradcy zawodowi z Powiatowych Urzędów Pracy ze Słupska oraz Lęborka, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ze Słupska oraz Lęborka, Ochotniczego Hufca Pracy w Lęborku, konsultanci powiatowi ds. poradnictwa edukacyjno – zawodowego z Bytowa oraz Lęborka, przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej ze Słupska, Ustki oraz Potęgowa, przedstawiciel Biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką Akademii Pomorskiej  w Słupsku, szkolni doradcy zawodowi.
 W części merytorycznej spotkania przedstawione zostały: koncepcja regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, zasady współpracy, propozycje działań na rok 2018, działalność Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz narzędzia diagnostyczne stosowane przez doradców w naszym Centrum. 
 W części dyskusyjnej omówione zostały szczegółowo wydarzenia planowane w ramach „Marca na obcasach”, tematyka wsparcia metodyczno-szkoleniowego na bieżący rok, wsparcie grup odbiorców usług poradnictwa zawodowego subregionu słupskiego oraz praca nad tzw. niezbędnikiem do pracy z młodzieżą. 
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu. Do zobaczenia na następnym spotkaniu 13 kwietnia br. w Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
 

Konferencja "Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym rynku pracy"

Dnia 13 listopada 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Starostwo Powiatowe w Lęborku zorganizowały konferencję adresowaną do dyrektorów i doradców zawodowych, członków sieci wsparcia nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym powiatu lęborskiego.

Wśród zaproszonych gości byli:
Starosta Lęborski pani Teresa Ossowska –Szara,
Wicestarosta pani Elżbieta Godderis,
zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Marian Kurzydło,
z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku pani Katarzyna Biełuszko,
z WUP pani Weronika Sienkiewicz,
Kuratorium Oświaty w Gdańsku – pani Ewa Hałas i pan Marek Nowicki,
naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pani Ewa Burak
i wiele innych gości.
Celem konferencji było określenie priorytetów związanych z doradztwem zawodowym w szkołach oraz lokalnym rynku pracy, przedstawienie doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście reformy edukacji, jak również wskazania stanu doradztwa zawodowego w powiecie lęborskim i konieczności stworzenia systemu doradztwa zawodowego na naszym terenie.
Czytaj więcej: Konferencja "Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym...

Materiały z konferencji, spotkań, seminariów

 

Rok szkolny 2018/2019

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole podstawowej - propozycja programu 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia - propozycja programu

Prezentacja multimedialna 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - prezentacja MEN

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - prezentacja II MEN

Rok szkolny 2016/2017

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan

Networking w kontekście budowania systemu poradnictwa zawodowego

Doradztwo Zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych dla zmieniającego się rynku pracy

Myślenie krytyczne i narzędzia TOC

Dane konsultantów powiatowych

Wspólna fotografia wszystkich konsultantów

I projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach

II projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach

Raport z pilotażu wsparcia szkół na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Dokładny opis poświęcony "Planom wsparcia szkół" znajduje się w rozdziale 3.4 (str. 39-48), podrozdziały 3.4.1. i 3.4.2. pt."Plan zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego".

ORE SOSW

Doradztwo zawodowe dla uczniów z SPE

Nowy rok szkolny 2017/2018

Wdrażanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 - prezentacja

Plan doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan doradztwa dla gimnazjum

Program realizacji doradztwa w kl. VII SP (przykład)

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej

Program realizacji doradztwa w szkole branżowej

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia

Plan wsparcia szkół - wzór

Rady pedagogiczne i rola doradcy zawodowego

Szkolne Punkty Informacji i Kariery SPINKA

Inspirujące przykłady 

 

 

 

Seminarium warsztatowe dla doradców zawodowych

 

Dnia 25 maja 2017r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zorganizowano seminarium warsztatowe zatytułowane Planuj, motywuj, działaj. Uczestnicy konferencji przybyli z całego województwa pomorskiego, reprezentowali wszystkie instytucje, zatrudniające doradców zawodowych. Pokaźną grupę stanowili również doradcy szkół.

Gości przywitał Marszałek Województwa pomorskiego - Mieczysław Struk, następnie głos zabrała Joanna Witkowska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Adam Krawiec - Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który podkreślił rangę doradztwa słowami:"Doradztwo zawodowe ma być priorytetem".

Prelekcje na temat Motywacji w rozwoju edukacyjno-zawodowym przedstawił Marek Kamiński, jeden z najsłynniejszych polskich podróżników, polarnik, zdobywca dwóch biegunów Ziemi w ciągu jednego roku. To właśnie jego słowa zapadają każdemu uczestnikowi w pamięci: "Życie jest za krótkie, aby uczyć się na błędach. Dobra teoria, to prawdziwa praktyka". Polski polarnik jest autorem metody Biegun, gdzie podkreśla, że zdobywcą nie zostaje się przypadkiem.

Dobre wychowanie, obycie towarzyskie, kindersztuba, inaczej Networking czyli sztuka budowania sieci kontaktów, to temat wystąpienia Ireneusza Osińskiego - psychologa i producenta filmowego, obecnie znanego przedsiębiorcy i wykładowcy, łowcy talentów i mentora biznesowego. Networker w swoim wystąpieniu, pełnym entuzjazmu i nastawieniu na innych, podkreślił wyraźnie, że to, co charakteryzuje ludzi sukcesu, to wdzięczność, będąca stanem umysłu i wprowadzenie do swojego biznesu Reguły wzajemności, czyli nastawienia na innych.

Klaudia Zagórewicz - Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przygotowała prezentację: Networking w kontekście budowania systemu poradnictwa zawodowego, która zamieszczona została na naszej stronie.

Barbara Szymańska - konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w swojej prezentacji: Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan, przedstawiła działania sieci doradców zawodowych.

Spotkania grupowe uczniów z ZSGŻiA z doradcą zawodowym

 
 
 
 
W dniach 16.05.2017 – 18.05.2017 roku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej odbyły się spotkania doradcy zawodowego z grupą młodzieży klasy I Technikum Ekonomista i II Technikum Organizacji Reklamy wraz z opiekunem panią Anettą Tessmer.
Uczniowie, będący na początku swojej kariery edukacyjnej, dowiedzieli się o możliwości kontaktu indywidualnego z doradcą zawodowym poradni, mogą liczyć na pomoc oraz poznać własne umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe, w tym możliwości psychofizycznych związanych z wyborem zawodu i kolejnego etapu edukacyjnego. 
Uczniowie otrzymali kwestionariusze, na podstawie których określali swoje priorytety zawodowe, rozważali znaczenie, jakie mają dla nich poszczególne kategorie i dokonali hierarchizacji tych wartości. Każdy uczeń wymienił poglądy i odczucia na temat swoich najbardziej cenionych kategorii, a także odpowiedział na pytanie, czy byłby zadowolony, gdyby osiągnął sukces wyłącznie w tych zakresach.
Warsztaty były okazją do przybliżenia uczniom wartości w życiu, nie tylko zawodowym., uświadomiły młodym ludziom, jakie obszary są ważne w ich życiu. Po raz pierwszy młodzież dokonała identyfikacji pojęcia priorytet. Uczniowie wskazali również na potrzebę spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.
Jedynym mankamentem takich spotkań, na co wskazali sami zainteresowani jest to: że trwają zbyt krótko. 
 
Doradca zawodowy – konsultant powiatowy
Bożena Murawska