Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

O poradni

Świadczymy nieodpłatnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie poradni, a także w przedszkolu, szkole i placówce.
Tworzymy zespół psychologów, pedagogów, logopedów, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proponujemy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb i oczekiwań:

 • specjalistyczną diagnozę
 • poradnictwo i konsultacje
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • „psychoedukację” – warsztaty i treningi
 • edukację prozdrowotną
 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli
 • szkolenia, konferencje
 • praktyki zawodowe, staże absolwenckie, wolontariat
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego
 • opiniowanie w szerokim zakresie potrzeb i problemów

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W PORADNI
 
 1. Przyjęcie dziecka w odbywa się na wniosek rodzica (opiekuna prawnego).
 2. Pisemny wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną - dostępny w sekretariacie lub na stronie poradni - rodzic/opiekun prawny składa w sekretariacie bądź u osoby przyjmującej dziecko, przed podjęciem badania.
 3. Rodzic/opiekun prawny musi we wniosku, oprócz danych dziecka, przyczyny zgłoszenia oraz nazwy placówki, do której uczęszcza dziecko, wpisać jego nr PESEL.
 4. Do poradni dziecko przychodzi z rodzicem/opiekunem prawnym bądź osobą pełnoletnią, upoważnioną pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego i pozostaje pod jego opieką.
 5. W trakcie badania (terapii, zajęć) opiekę nad dzieckiem przejmuje psycholog (pedagog, logopeda).
 6. W czasie omawiania wizyty (przekazywania wyników, omawiania efektów spotkania oraz in.) dziecko, które pozostaje w poczekalni, musi mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej wyznaczonej przez rodzica.
 7. Dziecko opuszcza poradnię wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, z którą przyszło na badania (zajęcia, terapię).
 
PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ W TERENIE W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI
 
 1. Szkoły planują i zgłaszają zapotrzebowanie na zorganizowanie zajęć (po zapoznaniu się z ofertą poradni lub w uzgodnieniu z pracownikami i panią dyrektor z miesięcznym wyprzedzeniem. Warunek ten jest podyktowany terminarzem pracowników.
 2. Dyrektor szkoły, bądź osoba przez niego wyznaczona, występuje do poradni z wnioskiem (ustnym lub pisemnym) o przeprowadzenie zajęć przez pracowników poradni, określając cel i temat spotkań, klasę/klasy i przybliżony termin spotkania.
 3. Dyrektor szkoły, bądź osoba przez niego wyznaczona, wspólnie z pracownikami poradni prowadzącymi zajęcia uzgadnia termin i warunki realizacji zajęć:
  • ilość spotkań,
  • daty i godziny spotkań,
  • ilość jednostek lekcyjnych przeznaczonych na jedno spotkanie,
  • warunki techniczne (sala, multimedia),
  • ustalenie obecności nauczyciela/wychowawcy na zajęciach.

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W PORADNI


Przyjęcie dziecka w odbywa się na wniosek rodzica (opiekuna prawnego).
Pisemny wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną - dostępny w sekretariacie lub na stronie poradni - rodzic/opiekun prawny składa w sekretariacie bądź u osoby przyjmującej dziecko, przed podjęciem badania.

Rodzic/opiekun prawny musi we wniosku, oprócz danych dziecka, przyczyny zgłoszenia oraz nazwy placówki i klasy, do której uczęszcza dziecko, wpisać jego nr PESEL.

Do poradni dziecko przychodzi z rodzicem/opiekunem prawnym bądź osobą pełnoletnią, upoważnioną pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego i pozostaje pod jego opieką.

W trakcie badania (terapii, zajęć) opiekę nad dzieckiem przejmuje psycholog (pedagog, logopeda).

W czasie omawiania wizyty (przekazywania wyników, omawiania efektów spotkania oraz in.) dziecko, które pozostaje w poczekalni, musi mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej wyznaczonej przez rodzica. Najlepiej na omówienie wyników przyjść bez dziecka.

Dziecko opuszcza poradnię wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, z którą przyszło na badania (zajęcia, terapię).

 
Skargi i wnioski 
Dyrektor przyjmuje przyjmuje w czwartki w godzinach 10.00-11.30