Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Oferta 2017/18

 Przez cały rok szkolny proponujemy spotkania w Punktach konsultacyjno-informacyjnych w szkołach/przedszkolach:
 • dla rodziców (indywidualne spotkania),
 • dla nauczycieli (indywidualne lub grupowe spotkania).

Konsultacje będą odbywały się zgodnie z potrzebami szkół. Prosimy zgłaszać chęć udziału w spotkaniach.

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI
 
Dla rad pedagogicznych
 
 1. Opinia i orzeczenie PPP w pracy nauczyciela. Jak analizować orzeczenia, opinie, sposoby dostosowywania wymagań i sposób pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zespół Aspergera, autyzm, afazja, ADHD, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). prowadzące wg rejonów
 2. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? prowadząca Beata Labuda-Leśniak
 3. Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci? – przedszkola, szkoły podstawowe. prowadząca Joanna Masalska-Sakowicz
 4. Konsultacje indywidualne.
 5. Sieci Współpracy i Samokształcenia dla:
  • pedagogów i psychologów szkolnych,
  • logopedów szkolnych,
  • nauczycieli przedszkoli.
 
OFERTA DLA RODZICÓW
 
Warsztaty edukacyjne
 1. Dobry Start w szkole dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat szczególnie polecany dla rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHA, afazje, specyficzne zaburzenia mowy (SLI), ryzyko dysleksji, zaburzenia autystycznego spektrum, mózgowe porażenie dziecięce (MPD), niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim), z chorobą przewlekłą (cukrzyca, padaczka, atopowe zapalenie skóry), rozpoczynających naukę w klasach integracyjnych (kl. „0”, kl. I). prowadząca Joanna Masalska-Sakowicz
 2. Szkoła dla rodziców i wychowawców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” prowadząca Beata Labuda-Leśniak
 3. Co robić, by nasze dziecko chciało i lubiło czytać? Dla rodziców uczniów klas I-IV. prowadząca Anna Bzdel
 4. Jak mądrze wspierać rozwój dziecka? prowadząca Anna Bzdel
  • ucznia klasy „0”-I
  • ucznia klasy II-III
  • ucznia klasy IV-VI.
 5. Moje dziecko kończy klasę III. prowadząca Anna Bzdel
 6. Jak w przystęny sposób pomóc dziecku pokonać trudności w uczeniu się - warsztaty praktyczne dla rodziców uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. prowadząca Anna Bzdel
 7. Twoje nadpobudliwe dziecko – charakterystyka zaburzenia, przyczyny i objawy. prowadząca Ewa Starczewska
 8. Przedszkolny debiutant-adaptacja dziecka3-letniego do grupy przedszkolnej. prowadząca Anna Pełka
 9. Zjawiska agresji i przemocy wśród uczniów. prowadząca Ewa Starczewska
 10. Przemoc a wychowanie w wartościach i autorytety. prowadząca Ewa Starczewska
 11. Wspieranie rozwoju dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej. Warsztat dla rodziców dzieci przedszkolnych. prowadząca Magdalena Maziarz
 12. Jak w przystępny sposób pomóc dziecku pokonać trudności w uczeniu się - warsztaty praktyczne dla rodziców uczniów klas I-IV. prowadząca Anna Bzdel
 
OFERTA DLA UCZNIÓW
 
Dzieci szkół podstawowych i przedszkoli
 1. Zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy (4, 5, 6-latki) - ćwiczenia polisensoryczne, muzyczno-ruchowe, rozwijające myślenie i pamięć. prowadząca Magdalena Maziarz
 2. Doskonalenie zdolności współdziałania w grupie; wychowanie w wartościach (5-6-latki). prowadząca Joanna Masalska-Sakowicz, Magdalena Maziarz
 3. Zajęcia wspomagające rozwój intelektualny – ćwiczenia na koncentrację uwagi, pamięć i myślenie – klasa I. prowadząca Joanna Masalska-Sakowicz, Magdalena Maziarz
 4. Uczymy się zgodnie współpracować w grupie – klasy I-III. prowadząca Anna Zębala, (Róża Karwat)
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia-dla szkół podstawoych i gimnazjów. prowadząca Anna Zębala, (Róża Karwat)
 6. Rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym – klasa IV-VI. prowadząca Beata Labuda-Leśniak, Ewa Starczewska
 7. Złość, agresja – sposoby radzenia sobie – klasy IV-VI. prowadząca Róża Karwat
 8. Odróżniamy dobro od zła – klasy IV-VI. prowadząca Anna Zębala
 9. Techniki skutecznego uczenia się – klasy IV-VI. prowadząca Anna Zębala, (Róża Karwat)
 10. Empatia i wzajemne zaufanie – klasy „0”-III prowadząca (Róża Karwat), Anna Zębala
 11. Być przyjacielem samego siebie. prowadząca (Róża Karwat), Anna Zębala
 
Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, szkół ponadpodstawowych
 1. Jak radzić sobie ze stresem? prowadząca Anna Pełka
 2. Rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym. prowadząca Beata Labuda-Leśniak, Ewa Starczewska
 3. Techniki skutecznego uczenia się-gimnazja. prowadząca (Róża Karwat), Anna Zębala
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia – gimnazja. prowadząca (Róża Karwat), Anna Zębala
 5. W poszukiwaniu wartości. prowadząca Ewa Starczewska

 

Poradnia świadczy także pomoc z zakresu doradztwa zawodowego.  

Prowadząca Ewa Starczewska

Realizowane są zajęcia warsztatowe dla uczniów w 4 blokach tematycznych:

1. POZNAWANIE SIEBIE I SWOICH MOŻLIWOŚCI

2. METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY NA RYNKU PRACY

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

4. FILMOWA PREZENTACJA PONAD 100 ZAWODÓW.