Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Orzecznictwo

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun, osoba (podmiot) sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem lub pełnoletni uczeń. 

Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem/uczniem (np. kopia orzeczenia sądu).

 • Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola:
 • Opinia o wychowanku wydana przez przedszkole (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, wiadomości i zachowania się dziecka podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona podpisem wychowawcy, pieczęcią placówki oraz podpisem i pieczęcią dyrektora.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje obustronne uszkodzenie narządu wzroku: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza okulistę z diagnozą słabowidzenia lub ślepoty.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje obustronna wada słuchu: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza specjalistę z diagnozą niedosłuchu lub głuchoty.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje autyzm lub zespół Aspergera: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza psychiatrę z diagnozą tych zaburzeń rozwoju.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje afazja: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza neurologa z diagnozą afazji.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność ruchowa: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej, chirurga z diagnozą niepełnosprawności ruchowej.
 • Jeśli uczeń jest niedostosowany społeczne: postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:

 • Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych przeprowadzonych w innych placówkach diagnostycznych,
 • Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem,
 • Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 • Jeśli uczeń jest zagrożony niedostosowaniem społecznym: dokumentację wskazującą na zagrożenie ucznia niedostosowaniem społecznym.

W Poradni działa Zespół Orzekający, który na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka (po procesie diagnostycznym i na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i szkolnej) wydaje:
 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (intelektualnie, z wadami wzroku i słuchu, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego,
 3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w siedzibie Poradni w Lęborku od godz. 13.00 z częstotliwością zależną od ilości złożonych wniosków.
W roku szkolnym 2022/2023 spotkania Zespołów Orzekających odbywać się będą w przybliżonych terminach:
we wrześniu co tydzień, od października do maja co 2 tygodnie, w czerwcu co tydzień, w lipcu - sierpniu w zależności od zgłoszonych wniosków.