Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Orzecznictwo

W Poradni działa Zespół Orzekający, który na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka (po procesie diagnostycznym i na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i szkolnej) wydaje:
  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (intelektualnie, z wadami wzroku i słuchu, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie,
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego,
  3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w siedzibie Poradni w Lęborku  w godzinach od 12.00 do 14.00 z częstotliwością zależną od ilości złożonych wniosków.
W roku szkolnym 2017/2018 spotkania Zespołów Orzekających odbywać się będą w przybliżonych terminach:
wrzesień - 5, 19
październik - 3, 17
listopad - 7, 21
grudzień - 5, 19
styczeń 2018 - 2, 16, 30
luty - 13, 27
marzec - 13, 27
kwiecień - 10, 24
maj - 8, 22
czerwiec - 5, 19
lipiec -24
sierpień - 7, 14, 28