Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Orzecznictwo

W Poradni działa Zespół Orzekający, który na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka (po procesie diagnostycznym i na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i szkolnej) wydaje:
  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (intelektualnie, z wadami wzroku i słuchu, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie,
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego,
  3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w siedzibie Poradni w Lęborku  w godzinach od 12.00 do 14.00 z częstotliwością zależną od ilości złożonych wniosków.
W roku szkolnym 2018/2019 spotkania Zespołów Orzekających odbywać się będą w przybliżonych terminach:
we wrześniu co tydzień, od października do maja co 2 tygodnie, w czerwcu co tydzień, w lipcu - sierpniu w zależności od zgłoszonych wniosków.