Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Polecamy

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO NAUKI W SZKOLE

Super User

Przygotowanie dziecka do szkoły służy realizacja treści wszystkich dziedzin wychowania. W procesie tym dzieci każdego rocznika osiągają kolejne etapy dojrzałości w zakresie najbliższej sfery swojego rozwoju. Końcowym wynikiem pracy przedszkola jest dojrzałość szkolna dziecka, polegająca na osiągnięciu takiego stanu rozwoju fizycznego, społecznego i umysłowego, które umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

Podstawą do określenia stopnia dojrzałości emocjonalno – społecznej będzie stopień samodzielności, zaradności, chęć i łatwość nawiązywania kontaktów z nauczycielem i kolegami, umiejętność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny i uczestniczenia w pracach społecznych.

O umysłowej gotowości do nauki świadczy poziom aktywności poznawczej dziecka, umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, wyrażania własnych sadów, wniosków i ocen. W procesie przyswajania sześciolatkom elementów nauki czytania szczególne znaczenia ma kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej, stosowanie poprawnych form fleksyjnych wszystkich odmieniających się części mowy, poprawnego formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym i przyszłym i stosowanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Przez nabywanie w przedszkolu umiejętności początkowego czytania rozumie się odczytywanie wyrazów, równoważników krótkich zdań i tekstów podawanych zawsze w powiązaniu z odpowiednią ilustracją. Są to wyrazy wyłącznie    o prostej budowie fonetycznej zgodnej z napisem czyli wyrazy nie zawierające zmiękczeń i dwuznaków jak sz, cz, itp. Program przewiduje systematyczne wprowadzenia 22 liter drukowanych (małyc i wielkich).

            W zakresie dojrzałości do pisania istotną rolę odgrywa stopień orientacji przestrzennej, który umożliwia dziecku rozpoznanie i odtwarzanie kierunków, położenia, pamięć ruchową czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu W procesie tym niezbędna jest umiejętność wykonywania przez dziecko linii ciągłych falistych a także elementów litero podobnych wykorzystują je w samodzielnej twórczości dekoracyjnej. Dojrzałość do nauki matematyki związana jest z rozumieniem i umiejętnością określania stosunków przestrzennych, czasowych i ilościowych   w praktycznym działaniu oraz klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia, wielkości, koloru i kształtu. W programie wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu przewiduje się przyswojenie sześciolatkom pojęcia liczby elementów zbioru oraz umiejętność dokonywania na konkretach operacji dodawania i odejmowania w zakresie liczb naturalnych od 0 do 10 z posługiwaniem się cyframi i znakami matematycznymi dodawania i odejmowania.

            Proces przygotowania dziecka do nauki szkolnej czytania, pisania i matematyki dokonuje się przez konkretne działanie dzieci i wynikające w ich trakcie operacji umysłowe. W ten sposób dzieci uczą się uzasadnienia, wnioskowania, wiązania przyczyn ze skutkami, porządkują wiadomości i uczą się operować nimi samodzielnie. Stanowi to podstawę do przyszłego myślenia abstrakcyjnego, niezbędnego w nauce szkolnej. Poza przyswojeniem początkowej umiejętności czytania, przygotowaniem do nauki pisania i matematyki przedszkole daje również pewne przygotowanie do nauczania innych przedmiotów szkolnych, których pewne elementy występują w treściach różnych działów programowych.

            Przygotowanie do nauki w szkole wymaga stwarzania dzieciom sytuacji samodzielnego rozwiązywania problemów. Służą temu między innymi polecenia wydawane przez nauczyciela dotyczące np. przyniesienia z domu pocztówki lub pudełka. Szczególnego znaczenia nabiera w tym okresie nabywanie umiejętności samodzielnego organizowania sobie pracy przez dzieci i stała dbałość dziecka o własną półkę i teczkę z rysunkami, przygotowanie do zajęć przyborów i materiałów, przygotowanie swego miejsca pracy i zabawy. Konsekwentne przestrzeganie tych różnorodnych czynności prowadzi między innymi do nabywania przez dziecko odpowiedzialności za własną pracę. Z różnych przyczyn nie wszystkie dzieci rozwijają się harmonijnie i w równym tempie. Spełnienie tego zadania wymaga indywidualnych zabiegów wychowawczych, opartych na znajomości dziecka, stanu jego zdrowia, sytuacji domowej oraz systematycznie prowadzonych obserwacji dotyczących jego zachowania się w przedszkolu.

Literatura: A. Wolińska ,,Dojrzałość szkolna dzieci” PWN 2015