Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCHG SPOŁECZNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne w ramach realizacji zadania prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w projekcie "Za Życiem".


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5 - wzór umowy

Załącznik 6 - oferta cenowa

Wykorzystanie środków na program "Za życiem" w 2020

Informujemy, że w ramach programu rządowego "Za życiem" objęliśmy opieką terapeutyczną 83 dzieci. 

W roku 2020 realizowane były zajęcia z:

-      fizjoterapii,

-      terapii i diagnozy dysfunkcji mózgu,

-      terapii logopedycznej,

-      terapii neurologopedycznej,

-      terapii ogólnorozwojowe,

     -   terapii pedagogicznej.

Łącznie zrealizowaliśmy 3380 godzin!

Wykorzystanie środków na program "Za życiem" w 2019

Informujemy, że w ramach programu rządowego "Za życiem" objęliśmy opieką terapeutyczną 71 dzieci. 

W roku 2019 realizowane były zajęcia z:

-      fizjoterapii,

-      terapii integracji sensorycznej i diagnozy procesów SI,

-      terapii logopedycznej,

-      terapii neurologopedycznej,

-      pedagogiem.

Łącznie zrealizowaliśmy 2635 godzin!

Priorytety programu "Za życiem"

Program zakłada w ramach priorytetu I „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin”, poprzez m.in.:
koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej, której celem jest zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, mające na celu wsparcie kobiet w ciąży powikłanej w korzystaniu z opieki zdrowotnej, wsparcie rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wsparcie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
W ramach priorytetu II „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” program „Za życiem” przewiduje m.in.:
wczesną rehabilitację dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu,
utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.
 
W ramach priorytetu III „Usługi wspierające i rehabilitacyjne” program „Za życiem” przewiduje m.in.:
zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych, celem działania jest: zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej w związku: ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka rodziny w aktywizacji zawodowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów w celu ułatwienia dostępu do tej formy wsparcia większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym m.in. z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.
wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztat terapii zajęciowej, w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, celem działania jest wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez klub rehabilitacji działający przy warsztacie terapii zajęciowej,
wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych,
wspieranie zatrudnienia członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną.
 
W ramach priorytetu IV „Wsparcie mieszkaniowe” program „Za życiem” przewiduje m.in.:
zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – budowa mieszkań na wynajem, w tym z możliwością docelowego uzyskania własności, m.in. z wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar Programu Mieszkanie+),
prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego dla osób niepełnosprawnych,
tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.
 
Priorytet V programu „Za życiem” „Koordynacja, poradnictwo i informacja” to m.in.:
wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny w celu wsparcia rodziców w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszerzenie obszaru działania asystenta rodziny i uczynienia z asystenta rodziny ważnego ogniwa w systemie wsparcia rodzin poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin,
utworzenie bazy danych i portalu o formach wsparcia dla rodziny, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wykorzystanie środków na program "Za życiem" w 2018r.

Informujemy, że w ramach programu rządowego "Za życiem" objęliśmy opieką terapeutyczną 70 dzieci. 

W roku 2018 odbywały się następujące rodzaje zajęć:

- fizjoterapia,
 
- masaż z elementami fizjoterapii,
 
- zajęcia ogólnorozwojowe,
 
- terapia dysfunkcji mózgu,
 
- terapia neurologopedyczna,
 
- terapia integracji sensorycznej,
 
- wsparcie psychologiczne. 
 
Łącznie zrealizowaliśmy 2252 godzin!
 
 

Realizacja programu

W Poradni prowadzone są następujące zajęcia/terapie:

- rehabilitacja ruchowa,

- masaż z elementami fizjoterapii,

- zajęcia ogólnorozwojowe,

- terapia dysfunkcji mózgu,

- terapia neurologopedyczna.

Do tej pory zrealizowaliśmy 1036 godzin zajęć. 

Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy pomocy dzieciom zagrożonych niepełnosprawnością.