Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

Priorytety programu "Za życiem"

Program zakłada w ramach priorytetu I „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin”, poprzez m.in.:
koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej, której celem jest zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, mające na celu wsparcie kobiet w ciąży powikłanej w korzystaniu z opieki zdrowotnej, wsparcie rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wsparcie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
W ramach priorytetu II „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” program „Za życiem” przewiduje m.in.:
wczesną rehabilitację dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu,
utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.
 
W ramach priorytetu III „Usługi wspierające i rehabilitacyjne” program „Za życiem” przewiduje m.in.:
zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych, celem działania jest: zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej w związku: ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka rodziny w aktywizacji zawodowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów w celu ułatwienia dostępu do tej formy wsparcia większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym m.in. z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.
wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztat terapii zajęciowej, w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, celem działania jest wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez klub rehabilitacji działający przy warsztacie terapii zajęciowej,
wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych,
wspieranie zatrudnienia członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną.
 
W ramach priorytetu IV „Wsparcie mieszkaniowe” program „Za życiem” przewiduje m.in.:
zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – budowa mieszkań na wynajem, w tym z możliwością docelowego uzyskania własności, m.in. z wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar Programu Mieszkanie+),
prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego dla osób niepełnosprawnych,
tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.
 
Priorytet V programu „Za życiem” „Koordynacja, poradnictwo i informacja” to m.in.:
wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny w celu wsparcia rodziców w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszerzenie obszaru działania asystenta rodziny i uczynienia z asystenta rodziny ważnego ogniwa w systemie wsparcia rodzin poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin,
utworzenie bazy danych i portalu o formach wsparcia dla rodziny, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Realizacja programu

W Poradni prowadzone są następujące zajęcia/terapie:

- rehabilitacja ruchowa,

- masaż z elementami fizjoterapii,

- zajęcia ogólnorozwojowe,

- terapia dysfunkcji mózgu,

- terapia neurologopedyczna.

Do tej pory zrealizowaliśmy 1036 godzin zajęć. 

Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy pomocy dzieciom zagrożonych niepełnosprawnością. 

Poradnia jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Szanowni Rodzice!
W Poradni realizować będziemy Program "Za życiem".
 
O co w nim chodzi?
 
Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji.
W związku z tym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem "Za życiem", którego celem jest wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin.
Program dotyczy m.in. utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych na lata działania programu 2017-2021. Poradnia PP została wyznaczona na taki ośrodek na lata 2017-2021.
Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego.
Wiodącym ośrodkiem w powiecie lęborskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest wskazana przez Starostę Powiatu Lęborskiego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.
Czytaj więcej: Poradnia jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy